Insider Transactions by DAVIS RICHARD K

SymbolRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
DOWDirectorOct 29, 2021 Buy$56.261,20067,51822,424Nov 02, 2021, 04:19 PM
DOWDirectorDec 10, 2019 Buy$52.916,000317,46013,297Dec 12, 2019, 01:26 PM
MADirectorAug 12, 2019 Buy$270.091,735468,6036,031Aug 13, 2019, 01:25 PM
MADirectorNov 02, 2018 Buy$196.372,475486,0163,468Nov 05, 2018, 04:20 PM
USBDirectorFeb 20, 2018 Option Exercise$55.6149,1742,734,566974,867Feb 22, 2018, 04:16 PM
USBDirectorFeb 16, 2018 Option Exercise$55.1015,576858,2381,024,041Feb 21, 2018, 04:16 PM
USBChairman and CEOFeb 21, 2017 Option Exercise$54.8854,8013,007,479884,408Feb 23, 2017, 04:20 PM
USBChairman and CEOFeb 14, 2017 Option Exercise$54.1320,5481,112,263948,117Feb 16, 2017, 04:10 PM
USBChairman and CEOJan 25, 2017 Option Exercise$31.04707,72621,967,8161,504,607Jan 27, 2017, 04:18 PM
USBChairman and CEOJan 25, 2017 Sale$52.45707,72637,120,229796,881Jan 27, 2017, 04:18 PM
USBChairman and CEONov 10, 2016 Option Exercise$31.04750,00023,280,0011,546,730Nov 15, 2016, 04:27 PM
USBChairman and CEONov 10, 2016 Sale$47.60750,00035,699,999796,730Nov 15, 2016, 04:27 PM
USBChairman and CEOApr 25, 2016 Option Exercise$35.76753,35126,939,8301,567,589Apr 27, 2016, 04:17 PM
USBChairman and CEOApr 26, 2016 Option Exercise$35.76165,7675,927,828980,005Apr 27, 2016, 04:17 PM
USBChairman and CEOApr 26, 2016 Sale$43.15165,7677,152,846814,238Apr 27, 2016, 04:17 PM
USBChairman and CEOApr 25, 2016 Sale$42.98753,35132,379,026814,238Apr 27, 2016, 04:17 PM
USBChairman and CEOFeb 22, 2016 Option Exercise$40.1017,618706,482814,073Feb 22, 2016, 04:58 PM
USBChairman and CEOFeb 19, 2016 Option Exercise$39.2816,483647,452831,691Feb 22, 2016, 04:58 PM
USBChairman and CEOFeb 16, 2016 Option Exercise$39.6533,9191,344,888848,174Feb 17, 2016, 04:50 PM
USBChairman, President and CEOFeb 20, 2015 Option Exercise$44.0817,618776,601515,864Feb 23, 2015, 04:21 PM
USBChairman, President and CEOFeb 17, 2015 Option Exercise$44.8985,9073,856,365496,931Feb 18, 2015, 05:04 PM
USBChairman, President and CEOFeb 13, 2015 Option Exercise$30.00548,29716,448,910947,584Feb 18, 2015, 05:04 PM
USBChairman, President and CEOFeb 13, 2015 Sale$45.09548,29724,722,712399,287Feb 18, 2015, 05:04 PM
USBChairman, President and CEOApr 22, 2014 Option Exercise$30.4031,101945,470429,925Apr 24, 2014, 04:57 PM
USBChairman, President and CEOApr 23, 2014 Option Exercise$30.40487,90914,832,433886,733Apr 24, 2014, 04:57 PM
USBChairman, President and CEOApr 23, 2014 Sale$40.95487,90919,979,874398,824Apr 24, 2014, 04:57 PM
USBChairman, President and CEOApr 22, 2014 Sale$40.9131,1011,272,342398,824Apr 24, 2014, 04:57 PM
USBChairman, President and CEOFeb 18, 2014 Option Exercise$40.8285,8413,504,030398,679Feb 19, 2014, 05:33 PM
USBChairman, President and CEOFeb 14, 2014 Option Exercise$40.2917,753715,268306,430Feb 19, 2014, 05:33 PM
USBChairman, President and CEOJul 19, 2013 Option Exercise$28.50286,9008,176,650568,155Jul 19, 2013, 05:07 PM
USBChairman, President and CEOJul 19, 2013 Sale$37.27286,90010,693,710281,255Jul 19, 2013, 05:07 PM
USBChairman, President and CEOMar 04, 2013 Option Exercise$33.9910,399353,462348,207Mar 05, 2013, 05:49 PM
USBChairman, President and CEOFeb 19, 2013 Option Exercise$33.82104,8553,546,196425,654Feb 20, 2013, 06:04 PM
USBChairman, President and CEOFeb 15, 2013 Option Exercise$34.0814,519494,808224,350Feb 19, 2013, 06:39 PM
USBChairman, President and CEOApr 27, 2012 Option Exercise$21.49235,5915,063,746439,976Apr 30, 2012, 05:12 PM
USBChairman, President and CEOApr 27, 2012 Sale$32.01235,5917,540,490204,385Apr 30, 2012, 05:12 PM
USBChairman, President and CEOMar 02, 2012 Option Exercise$29.799,212274,425260,537Mar 05, 2012, 05:11 PM
USBChairman, President and CEOFeb 16, 2012 Option Exercise$28.6527,058775,212262,557Feb 17, 2012, 04:27 PM
USBChairman, President and CEOMar 02, 2011 Option Exercise$27.199,212250,474256,653Mar 04, 2011, 04:11 PM
USBChairman, President and CEOFeb 16, 2011 Option Exercise$28.7415,130434,836244,292Feb 18, 2011, 04:08 PM
USBChairman, President and CEOJan 18, 2011 Option Exercise$27.529,050249,056222,209Jan 19, 2011, 06:12 PM
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Option Exercise$19.10261,7684,999,795493,027Nov 05, 2010, 06:18 PM
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Option Exercise$19.10261,7684,999,795493,027Nov 05, 2010, 06:18 PM
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Sale$26.07261,7686,825,496231,259Nov 05, 2010, 06:18 PM
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Sale$26.07261,7686,825,496231,259Nov 05, 2010, 06:18 PM
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Option Exercise$21.54352,3807,590,618583,586Jul 30, 2010, 05:06 PM
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Option Exercise$21.54704,76015,181,235583,586Jul 30, 2010, 05:06 PM
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Sale$23.96352,3808,442,426231,206Jul 30, 2010, 05:06 PM
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Sale$23.96704,76016,884,851231,206Jul 30, 2010, 05:06 PM

Desktop Version

SymbolRelationshipDateTransactionValue($)
DOWDirectorOct 29, 2021 Buy67,518
DOWDirectorDec 10, 2019 Buy317,460
MADirectorAug 12, 2019 Buy468,603
MADirectorNov 02, 2018 Buy486,016
USBDirectorFeb 20, 2018 Option Exercise2,734,566
USBDirectorFeb 16, 2018 Option Exercise858,238
USBChairman and CEOFeb 21, 2017 Option Exercise3,007,479
USBChairman and CEOFeb 14, 2017 Option Exercise1,112,263
USBChairman and CEOJan 25, 2017 Option Exercise21,967,816
USBChairman and CEOJan 25, 2017 Sale37,120,229
USBChairman and CEONov 10, 2016 Option Exercise23,280,001
USBChairman and CEONov 10, 2016 Sale35,699,999
USBChairman and CEOApr 25, 2016 Option Exercise26,939,830
USBChairman and CEOApr 26, 2016 Option Exercise5,927,828
USBChairman and CEOApr 26, 2016 Sale7,152,846
USBChairman and CEOApr 25, 2016 Sale32,379,026
USBChairman and CEOFeb 22, 2016 Option Exercise706,482
USBChairman and CEOFeb 19, 2016 Option Exercise647,452
USBChairman and CEOFeb 16, 2016 Option Exercise1,344,888
USBChairman, President and CEOFeb 20, 2015 Option Exercise776,601
USBChairman, President and CEOFeb 17, 2015 Option Exercise3,856,365
USBChairman, President and CEOFeb 13, 2015 Option Exercise16,448,910
USBChairman, President and CEOFeb 13, 2015 Sale24,722,712
USBChairman, President and CEOApr 22, 2014 Option Exercise945,470
USBChairman, President and CEOApr 23, 2014 Option Exercise14,832,433
USBChairman, President and CEOApr 23, 2014 Sale19,979,874
USBChairman, President and CEOApr 22, 2014 Sale1,272,342
USBChairman, President and CEOFeb 18, 2014 Option Exercise3,504,030
USBChairman, President and CEOFeb 14, 2014 Option Exercise715,268
USBChairman, President and CEOJul 19, 2013 Option Exercise8,176,650
USBChairman, President and CEOJul 19, 2013 Sale10,693,710
USBChairman, President and CEOMar 04, 2013 Option Exercise353,462
USBChairman, President and CEOFeb 19, 2013 Option Exercise3,546,196
USBChairman, President and CEOFeb 15, 2013 Option Exercise494,808
USBChairman, President and CEOApr 27, 2012 Option Exercise5,063,746
USBChairman, President and CEOApr 27, 2012 Sale7,540,490
USBChairman, President and CEOMar 02, 2012 Option Exercise274,425
USBChairman, President and CEOFeb 16, 2012 Option Exercise775,212
USBChairman, President and CEOMar 02, 2011 Option Exercise250,474
USBChairman, President and CEOFeb 16, 2011 Option Exercise434,836
USBChairman, President and CEOJan 18, 2011 Option Exercise249,056
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Option Exercise4,999,795
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Option Exercise4,999,795
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Sale6,825,496
USBChairman, President and CEONov 05, 2010 Sale6,825,496
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Option Exercise7,590,618
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Option Exercise15,181,235
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Sale8,442,426
USBChairman, President and CEOJul 29, 2010 Sale16,884,851