Insider Transactions by LUBAR SHELDON B

SymbolRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
AREXDirectorNov 10, 2014 Buy$10.6110,000106,10086,519Nov 12, 2014, 12:44 PM
XTEXDirectorNov 17, 2011 Sale$15.643,07148,0300Nov 18, 2011, 06:20 PM
XTEXDirectorNov 17, 2011 Sale$15.4848,669753,3962,120Nov 18, 2011, 06:20 PM
XTEXDirectorNov 16, 2011 Sale$15.7676,4271,204,4903,071Nov 17, 2011, 09:09 PM
XTEXDirectorNov 15, 2011 Sale$16.1123,162373,14079,498Nov 17, 2011, 09:09 PM
XTEXDirectorNov 11, 2011 Sale$16.2150,000810,500184,088Nov 14, 2011, 06:41 PM
XTEXDirectorNov 10, 2011 Sale$16.0589,0191,428,755234,088Nov 14, 2011, 06:41 PM
XTEXDirectorNov 14, 2011 Sale$16.5781,4281,349,262102,660Nov 14, 2011, 06:41 PM
SGUDirectorFeb 28, 2011 Buy$5.505,16928,415200,000Mar 02, 2011, 11:15 AM
SGUDirectorFeb 25, 2011 Buy$5.4729,151159,389194,831Feb 28, 2011, 05:11 PM
SGUDirectorFeb 24, 2011 Buy$5.4429,151158,520165,680Feb 25, 2011, 05:14 PM
SGUDirectorFeb 23, 2011 Buy$5.4229,151158,030136,529Feb 24, 2011, 12:01 PM
SGUDirectorFeb 22, 2011 Buy$5.3916,80090,605107,378Feb 23, 2011, 03:51 PM
SGUDirectorFeb 18, 2011 Buy$5.5023,444128,94290,578Feb 23, 2011, 03:29 PM
SGUDirectorFeb 17, 2011 Buy$5.4123,444126,77967,134Feb 22, 2011, 01:02 PM
SGUDirectorFeb 16, 2011 Buy$5.3620,246108,47243,690Feb 17, 2011, 04:22 PM
SGUDirectorFeb 15, 2011 Buy$5.3723,444125,81623,444Feb 16, 2011, 05:49 PM

Desktop Version

SymbolRelationshipDateTransactionValue($)
AREXDirectorNov 10, 2014 Buy106,100
XTEXDirectorNov 17, 2011 Sale48,030
XTEXDirectorNov 17, 2011 Sale753,396
XTEXDirectorNov 16, 2011 Sale1,204,490
XTEXDirectorNov 15, 2011 Sale373,140
XTEXDirectorNov 11, 2011 Sale810,500
XTEXDirectorNov 10, 2011 Sale1,428,755
XTEXDirectorNov 14, 2011 Sale1,349,262
SGUDirectorFeb 28, 2011 Buy28,415
SGUDirectorFeb 25, 2011 Buy159,389
SGUDirectorFeb 24, 2011 Buy158,520
SGUDirectorFeb 23, 2011 Buy158,030
SGUDirectorFeb 22, 2011 Buy90,605
SGUDirectorFeb 18, 2011 Buy128,942
SGUDirectorFeb 17, 2011 Buy126,779
SGUDirectorFeb 16, 2011 Buy108,472
SGUDirectorFeb 15, 2011 Buy125,816